Relative Content

Monthly Archives: Tháng Tám 2022

Kiểm tra tính phân phối chuẩn của phần dư khi hồi quy tuyến tính bằng đồ thị trên SPSS

This entry is part 29 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 28/08/2022 bởi admin0 Trả lời: Ta biết phân phối chuẩn là phân phối mà + Trung bình = mod = trung vị + Các giá trị phân phối xung quang giá trị trung bình tạo thành hình chuông Vậy trực quan nhất ta sử dụng đồ thị của phần dư là được. Khi […]

Hiện tượng đa cộng tuyến là gì?

This entry is part 28 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 28/08/2022 bởi admin0 Đa cộng tuyến (Multicollinearity) là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình hồi quy tuyến tính có quan hệ tuyến tính với nhau Trừ trường hợp các biến độc lập đôi một trực giao với nhau (ví dụ các nhân tố được trích bởi phép PCA), nếu không […]

Hướng dẫn một kiểm định tham số kiểm định tính phân phối chuẩn của một biến trên SPSS

This entry is part 27 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 28/08/2022 bởi admin0 Trả lời SPSS tích hợp 2 kiểm đinh là Kiểm định Kolmogorov–Smirnov dùng trong trường hợp cỡ mẫu lớn (>=50 thì nên dùng kiểm định này) và Shapiro-Wilk (thường dùng khi cỡ mẫu < 50) Chi tiết hướng dẫn 2 bài kiểm định này được trích từ bài viết gốc […]

Nếu không dùng bài kiểm tra independent sample t test mà đưa biến phân loại vào phương trình hồi quy như 1 biến giả để xét có được không?

This entry is part 26 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 27/08/2022 bởi admin0 Trả lời: Được chứ, miễn là mô hình hồi quy đó tốt Phân tích independent sample t test chẳng qua là 1 bài hồi quy với 1 biến giả duy nhất là biến độc lập đó. Tất nhiên hồi quy 1 và nhiều biến phụ thuộc sẽ cho kết quả […]