Relative Content

Author Archive for admin0

Luận văn tham khảo phân tích SEM trên AMOS

This entry is part 1 of 10 in the series Luận văn chạy AMOS

Nội dung tóm tắt các kỹ thuật phân tích định lượng của các bài sẽ được sớm update Luận văn Phân tích định lượng chính Luận văn 2 + Có nghiên cứu sơ bộ: cronbach alpha +efa +chính thức: cronbach alpha không loại biến,  Efa  có loại biến + Có bootstraping + Có thảo luận […]

Văn mẫu: Trình bày kết quả so sánh giá trị trung bình (Kiểm định sự khác biệt)

Nội dung trong bài viết này thường được đưa vào chương 3 hoặc 4 với tên gọi KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tài liệu dưới đây được biên soạn bởi Hỗ trợ nghiên cứu dành cho các khách hàng sử dụng gói tài liệu trả phí hoặc sử dụng dịch vụ dữ liệu. Để giúp các […]

Văn mẫu: Trình bày kết quả Cronbach’s Alpha trong luận văn

This entry is part 16 of 16 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Nội dung trong bài viết này thường được đưa vào chương 3 hoặc 4 với tên gọi KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tài liệu dưới đây được biên soạn bởi Hỗ trợ nghiên cứu dành cho các khách hàng sử dụng gói tài liệu trả phí hoặc sử dụng dịch vụ dữ liệu. Để giúp các […]

Văn mẫu: Mô tả mẫu nghiên cứu trong luận văn

This entry is part 5 of 5 in the series Thống kê mô tả cơ bản

Nội dung trong bài viết này thường được đưa vào chương 3 hoặc 4 với tên gọi KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tài liệu dưới đây được biên soạn bởi Hỗ trợ nghiên cứu dành cho các khách hàng sử dụng gói tài liệu trả phí hoặc sử dụng dịch vụ dữ liệu. Để giúp các […]

Văn mẫu: Lý thuyết tương quan và hồi quy tuyến tính

This entry is part 21 of 22 in the series Hồi quy tuyến tính

Nội dung trong bài viết này thường được đưa vào chương 2 hoặc 3 với tên gọi PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tài liệu dưới đây được biên soạn bởi Hỗ trợ nghiên cứu dành cho các khách hàng sử dụng gói tài liệu trả phí hoặc sử dụng dịch vụ dữ liệu. Để giúp các […]

Văn mẫu: Lý thuyết phân tích EFA

This entry is part 26 of 27 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Nội dung trong bài viết này thường được đưa vào chương 2 hoặc 3 với tên gọi PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tài liệu dưới đây được biên soạn bởi Hỗ trợ nghiên cứu dành cho các khách hàng sử dụng gói tài liệu trả phí hoặc sử dụng dịch vụ dữ liệu. Để giúp các […]