Relative Content

Chưa được phân loại

Chỉ số GFI <0.9

Chỉ số GFI nhạy cảm với cỡ mẫu nên nhiêu bài, kể cả nước ngoài hạ tiêu chuẩn này xuông 0.8 hoặc bỏ luôn nó đi. Như vậy tại thời điểm viết bài viết này (2023) thì đây có thể không còn là 1 chỉ số phù hợp nữa Dưới đây là 1 số tải […]

Ứng dụng mô hình PLS-SEM đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ thẻ tại ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Nam Sài Gòn

Ứng dụng mô hình PLS-SEM đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ thẻ tại ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Nam Sài Gòn TS. ĐINH KIỆM (Nguyên Trưởng khoa Quản lý Nguồn nhân lực – Trường Đại học Lao động Xã hội […]