Relative Content

Thống kê

Tương quan hạng Spearman

This entry is part 11 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Ý tưởng của hệ số tương quan hạng Spearman Tương quan hạng Spearman được sử dụng thay thế tương quan Pearson để kiểm tra mối quan hệ giữa hai biến được xếp hạng hoặc một biến được xếp hạng và một biến đo lường không yêu cầu có phân phối chuẩn. Nói đơn giản chút, […]

Tỷ số tương quan

This entry is part 4 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Tỷ số tương quan η là chỉ tiêu đánh giá trình độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan phi tuyến, được tính theo công thức sau: Tính chất: Tỷ số tương quan nằm trong khoảng [0,1]. η = 0: Không có mối liên hệ tương quan phi tuyến. η = 1: Mối liên […]

Hệ số tương quan (Correlation)

This entry is part 2 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Có thể bỏ qua Sau Hiệp phương sai ta sẽ đến với một khái niệm vô cùng quen thuộc Correlation là gì? Để thể hiện mối quan hệ giữa 2 biến là “mạnh” hay “yếu”, chúng ta sử dụng correlation thay cho covariance. Định nghĩa : Correlation coefficient của hai biến X và Y được tính […]

Hiệp phương sai (Covariance)

This entry is part 1 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Có thể bỏ qua Hiệp phương sai là gì? Hiệp phương sai (Covariance) thể hiện mối quan hệ giữa hai biến với nhau, có thể là đồng biến (positive covariance) hoặc nghịch biến (negative covariance). Định nghĩa : Cho 2 biến ngẫu nhiên X, Y với kì vọng μ_X và μ_Y covariance của X, Y được […]