Hiện tượng không trả về bài kiểm tra Post Hoc khi chạy One-way ANOVA

This entry is part 25 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 16/09/2023 bởi admin0

Trả lời:

Đây là lỗi khi nhóm nào đó chỉ có 1 quan sát. ta chỉ cần lọc bỏ các nhóm như vậy và chạy lại

Series Navigation<< Hiện tương không trả về kết của của bài Robust tests trong bài One-way ANOVA (thống kê Welch hay Brown-Forsythe không hiển thị)Nếu không dùng bài kiểm tra independent sample t test mà đưa biến phân loại vào phương trình hồi quy như 1 biến giả để xét có được không? >>