Hiện tương không trả về kết của của bài Robust tests trong bài One-way ANOVA (thống kê Welch hay Brown-Forsythe không hiển thị)

This entry is part 24 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 16/09/2023 bởi admin0

Trả lời: Đối khi hiện tượng này xảy ra do một vài lý do như

+ Có nhóm nào nó chỉ có 1 quan sát

+ Có nhóm nào đó có phương sai bằng 0 (các quan sát giống hệt nhau)

Xử lý

+ Lọc bỏ các nhóm có 1 quan sát ra và chạy lại. Thực tế các quan sat này khó lòng có thể đại diện cho 1 mẫu được nên ta chấp nhận xem như không quan sat được mẫu này

+ Do có nhóm có phương sai bằng 0 thì ta tham khảo kết quả sig và F ở bảng ANOVA để đưa ra kết luận (tuỳ kết quả này thường dễ cho ta bác bỏ H0 hơn, nhứng thường không sai khác nhau nhiều)

Series Navigation<< Hiện tượng khi chạy One-way ANOVA thì kiểm định ở bảng ANOVA và kiểm định sâu (Post Hoc) mâu thuẫnHiện tượng không trả về bài kiểm tra Post Hoc khi chạy One-way ANOVA >>