Mở đầu về phân tích biệt số

This entry is part 2 of 7 in the series Phân tích biệt số- Discriminant

Cập nhật: 08/02/2024 bởi admin0

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Các giả định

Giả định 1

Biến phụ thuộc là biến phân loại 2 danh mục trở lên, loại trừ nhau. Tức là không quan sat nào được ở 2 danh mục cùng lúc

Giả định 2

Các biến độc lập là liên tục. Nếu là các biến danh nghĩa phải được mã hoá bằng biến giả

Giả định 3

Các biến độc lập phân phối chuẩn ở mỗi nhóm. Thường thì bỏ qua luôn nhưng nếu muốn bạn có thể thử kiểm tra theo hương dẫn ở đây: https://ungdung.hotronghiencuu.com/kiem-tra-diem-ngoai-le-va-tinh-phan-phoi-chuan-cua-mot-bien-ngau-nhien

Giả định 4

Ma trân phương sai, hiệp phương sai phải bằng nhau giữa các nhóm

Nhìn sự phức tạp của các giả định này mới thấy khó mà đáp ứng. Thế nên tại sao ta ít gặp nó phải không.

Trong các ví dụ tiêp theo ta sẽ bỏ qua việc kiểm tra các giả định này, cứ giả sử là nó thoả mãn nhé

 

Series Navigation<< Dữ liệu mẫuThủ tục phân tích biệt số trên SPSS >>

Trang: 1 2 3