Hồi quy thứ bậc- Ordinal Regression

This entry is part 1 of 1 in the series Hồi quy thứ bậc
  • Hồi quy thứ bậc- Ordinal Regression

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Mở đầu

Hồi quy thứ tự (thứ bậc) nói nôm na chính là sự kết hợp giữ hồi quy tuyên tính và hồi quy logistic.

Trong hồi quy thức bậc thì biến phụ thuộc là một biến thứ bậc (trường hợp riêng của biến danh nghĩa trong hồi quy logistic). Giả sử 5 nhóm học sinh đươc mã hoá 1= yếu, 2=kém, 3= trung bình, 4= khá, 5= giỏi. Như vậy ta biến nhóm 1 học yếu nhất, nhóm 4 sẽ giỏi hơn nhóm 3, nhóm 5 giỏi nhất. Tuy vậy các số ở đây chỉ giúp ta xác định thứ tự, tức là biết được 1<2<3<4<5 chứ không biết khoảng cách giữa chúng (bình thường khoảng cách giữa 2 số là 1 thì ta có 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, tuy nhiên ở đây điều này không đúng)

Do chỉ cần quan tâm thứ tự các nhóm nên bạn không cần nhất thiết phải mã hoá 5 nhóm học sinh trên thành dạng 1-2-3-4-5 mà nếu thích bạn có thể mã hoá thành 1-9-10-99-8888 vẫn được, kết quả là không thay đổi.

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?

Trang: 1 2 3