Relative Content

Blog Archives

Hệ số biến thiên-coefficient of variation (CV)

This entry is part 1 of 1 in the series Chỉ số

Cập nhật: 10/11/2023 bởi admin0 Hệ số biến thiên, tiếng Anh gọi là coefficient of variation, viết tắt là CV. Hệ số biến thiên là một thước đo thống kê độ phân tán của các dữ liệu trong một chuỗi dữ liệu so với giá trị trung bình. Nó là một thống kê hữu ích trong […]