Relative Content

Blog Archives

Dữ liệu minh hoạ

This entry is part 1 of 20 in the series Khuyết tật mô hình

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Kiểm tra tính phân phối chuẩn của phần dư

This entry is part 2 of 20 in the series Khuyết tật mô hình

Đây là giả định đơn giản nhất, và trong thực tế ta cũng chỉ cần nó đúng một cách tương đối mà thôi. Tuy vậy thực tế giáo viên mình thấy cũng có người dễ những cũng có người yêu cầu chặt chẽ. Vì vậy bài viết sẽ cung cấp khoảng 4 cách từ trực […]

Giả định về mối quan hệ tuyến tính giữa từng biến độc lập với biến phụ thuộc

This entry is part 3 of 20 in the series Khuyết tật mô hình

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Hiện tượng tự tương quan

This entry is part 4 of 20 in the series Khuyết tật mô hình

Khái niệm chính xác của hiện tượng này là việc nhiễu của các quan sát có tương quan với nhau. Do các nhiễu ta không quan sát được nên ta nghiên cứu hiện tượng này trên các phần dư thu được từ ước lượng OLS.   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung […]

Hiện tượng đa cộng tuyến

This entry is part 6 of 20 in the series Khuyết tật mô hình

Cập nhật: 24/08/2021 bởi admin0 Khái niệm Đa cộng tuyến (Multicollinearity) là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình hồi quy tuyến tính có quan hệ tuyến tính với nhau Trừ trường hợp các biến độc lập đôi một trực giao với nhau (ví dụ các nhân tố được trích bởi phép PCA), […]

Hiện tượng đa cộng tuyến trong các bài có sử dụng phân tích efa trước đó

This entry is part 7 of 20 in the series Khuyết tật mô hình

Nếu vấn đề của bạn đúng như tiêu đề bài viết thì chắc chắn bạn sẽ giải quyết được   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ […]

Hiện tượng phương sai sai số thay đổi

This entry is part 8 of 20 in the series Khuyết tật mô hình

Cập nhật: 08/03/2022 bởi admin0 Nhắc lại các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cố điển Kỳ vọng của các yêu tố ngẫu nhiên bằng 0, E(ui)=0, OLS luôn cho điều này Phương sai của các ui là bằng nhau, Var (ui)=σ^2 là 1 hằng số. Đây là giả định phương sai […]

Phát hiện phương sai sai số thay đổi bằng đồ thị

This entry is part 9 of 20 in the series Khuyết tật mô hình

Cập nhật: 24/11/2021 bởi admin0 Cách đơn giản và trực quan nhất hay được dùng để kiểm tra chính là dùng đồ thị giữa phần dư và giá trị dự đoán của biến phụ thuộc. Nếu muốn co phần dư và giá trị dự đoán lại 1 vùng để dễ vẽ đồ thị người ta […]

Ý tưởng của các kiểm định phương sai sai số thay đổi

This entry is part 10 of 20 in the series Khuyết tật mô hình

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]