Relative Content

Blog Archives

Kiểm định Mann-Whitney U (Wilcoxon-Mann-Whitney)

This entry is part 1 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Đây là kiểm định thường được dùng để thay thế cho thủ tục Independent sample t test khi các giả định của  nó bị vi phạm hoặc khi cỡ mẫu của các nhóm quá chênh lệch ; hay có một nhóm nào đó cõ cỡ mẫu quá nhỏ. Kiểm định này có 1 số giả […]

Kiểm định dấu-hạng Wilcoxon (signed-rank test)

This entry is part 2 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Phép thử Wilcoxon sign-rank test được sử dụng để xác định liệu có sự khác biệt trung bình giữa các quan sát được ghép nối hoặc đối sánh hay không. Phép thử này có thể được coi là phép đo không tham số tương đương với phép thử Paired-samples t-test, nên dùng khi mẫu không […]

Kiểm định dấu Sign test

This entry is part 3 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Cập nhật: 09/06/2024 bởi admin0 Đây là bài kiểm tra tương ứng với bài Paired sample t test và Wilcoxon nhưng không yêu cầu dữ liệu phải có phân phối chuẩn hay đối xứng. Nó cũng được xếp là một bài kiểm tra phi tham số vì sẽ kiểm tra thông qua trung gian (là […]

Kiểm định Kruskal-Wallis

This entry is part 4 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Kiểm tra Kruskal-Wallis thường được coi là phương pháp thay thế phi tham số cho One-way ANOVA , có thể được sử dụng khi dữ liệu của bạn không đạt các giả định của One-way ANOVA một chiều; ví dụ như dữ liệu không  phân phối chuẩn; hoặc biến phụ thuộc dạng thứ bậc (mà […]

Kiểm định Friedman và Kendall’s W

This entry is part 5 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Cập nhật: 11/06/2024 bởi admin0 Bài kiểm tra được đặt theo tên của Milton Friedman Friedman Test là bài kiểm định phi tham số thay cho phép phân tích phương sai một chiều lặp lại One-way repeated measures ANOVA, xem tại đây: https://ungdung.hotronghiencuu.com/phan-tich-phuong-sai-mot-chieu-lap-lai Trong trường hợp cỡ mẫu quá nhỏ, biến phụ thuộc là biến […]