Relative Content

Tag Archive for Kiểm tra tính phân phối chuẩn của một biến ngẫu nhiên

Đây là các cách đánh giá cơ bản nhất một biến ngẫu nghiên có phân phối chuẩn hay không

Kiểm tra tính phân phối chuẩn của phần dư

This entry is part 2 of 21 in the series Khuyết tật mô hình

Đây là giả định đơn giản nhất, và trong thực tế ta cũng chỉ cần nó đúng một cách tương đối mà thôi. Tuy vậy thực tế giáo viên mình thấy cũng có người dễ những cũng có người yêu cầu chặt chẽ. Vì vậy bài viết sẽ cung cấp khoảng 4 cách từ trực […]