Relative Content

Giới thiệu nội dung

Các bài báo mẫu (Sưu tầm)

Tại đây chúng tôi cố gắng suu tầm các bài báo (tạp chí) mẫu (ngắn gọn hơi rất nhiêu so với các luận văn dài) sủ dụng các phân tích trên 3 phần mềm SPSS- AMOS- Smart PLS là các phần mềm mà Hỗ trợ Nghiên cứu đang hỗ trợ Bài báo chạy Smart PLS: […]

Hồi quy nhị phân spss

Hồi quy nhị phân Phân tích hồi qui logistic là một kỹ thuật thống kê để xem xét mối liên hệ giữa biến độc lập (biến số hoặc biến phân loại) với biến phụ thuộc là biến nhị phân Về mặt toán học, mô hình logistic nhị phân có một biến phụ thuộc với hai […]

One sample t test spss

Kiểm định One-Sample T Test được sử dụng khi muốn so sánh trung bình của một biến định lượng với một giá trị cho trước cụ thể nào đó Thực hiên One sample t test trên SPSS như sau Bước 1: Analyze > Compare means > One sample t test Bước 2 Đưa biến cần […]

One-way ANOVA SPSS

Bài viết này chỉ tập trung vào ứng dụng One-way anova để so sánh giá trị trung bình của một biến số nào đó giữa các nhóm độc lập với nhau, giả sử rằng tất cả các giả định về dữ liệu đã thoả mãn. Bài viết là các kiến thức rất quen thuộc mà […]

Sử dụng process macro

Hướng dẫn sử dụng PROCESS macro cơ bản Bước 1: Sau khi cài đặt bạn có thể gọi chương trình ra từ menu Analyze Bước 2: Chọn đúng dạng mô hình cần test ở mục Model Number