Relative Content

Blog Archives

Hiệp phương sai (Covariance)

This entry is part 1 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Cập nhật: 03/11/2021 bởi admin0 Có thể bỏ qua Hiệp phương sai là gì? Hiệp phương sai (Covariance) thể hiện mối quan hệ giữa hai biến với nhau, có thể là đồng biến (positive covariance) hoặc nghịch biến (negative covariance). Định nghĩa : Cho 2 biến ngẫu nhiên X, Y với kì vọng μ_X và μ_Y […]

Hệ số tương quan (Correlation)

This entry is part 2 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Cập nhật: 03/11/2021 bởi admin0 Có thể bỏ qua Sau Hiệp phương sai ta sẽ đến với một khái niệm vô cùng quen thuộc Correlation là gì? Để thể hiện mối quan hệ giữa 2 biến là “mạnh” hay “yếu”, chúng ta sử dụng correlation thay cho covariance. Định nghĩa : Correlation coefficient của hai biến […]

Tỷ số tương quan

This entry is part 4 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Cập nhật: 03/11/2021 bởi admin0 Tỷ số tương quan η là chỉ tiêu đánh giá trình độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan phi tuyến, được tính theo công thức sau: Tính chất: Tỷ số tương quan nằm trong khoảng [0,1]. η = 0: Không có mối liên hệ tương quan phi tuyến. […]

Tương quan tuyến tính và hệ số tương quan Pearson

This entry is part 5 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Cập nhật: 19/10/2020 bởi admin0 Hệ số tương quan Pearson, được ký hiệu là r là một chỉ số thống kê đo lường mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan tuyến tính giữa hai biến định lượng (phụ thuộc nhau theo dạng hàm bậc nhất). Theo định nghĩa, hệ số tương quan […]

Thực hành tính hiệp phương sai và hệ số tương quan Pearson trong SPSS

This entry is part 8 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Cập nhật: 03/11/2021 bởi admin0 Sau đây là cách tính hiệp phương sai và hệ số tương quan Pearson dưới sự hỗ trợ của phần mềm SPSS Bước 1: Analyze-> Correlate -> Bivariate Bước 2: Đưa các biến cần tính hệ số tương quan vào Ở đây mặc định phần mềm đã để chế độ […]