Relative Content

Chưa được phân loại

Cronbach alpha 2

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Phân tich tin cậy

2.3.2. Kết quả nghiên cứu Với 200 bảng câu hỏi hợp lệ thu về, toàn bộ dữ l ệu đƣợc xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0 để tiến hành nghiên cứu về sự hài lòng khách àng đối với dịch vụ thẻ tại Vietcombank Huế. Kết quả nghiên cứu cụ thể đƣợc trình bày […]