Relative Content

Tag Archive for Các kiểm định bổ sung

Đọc thêm: Kiểm định Levene về sự đồng nhất của phương sai

Giới thiệu Levene’s Test là kiểm đinh về sự băng nhau về phương sai giữa các nhóm. Kiểm định này được tích hợp làm kiểm định về sự đồng nhất phương sai trong các bài kiểm tra t test hay one way anova trên SPSS. Tất nhiên để kiểm định vấn đề này thì còn […]