Relative Content

Tag Archive for Model Fit

Đọc thêm: Model Fit trên SmartPLS

This entry is part 21 of 24 in the series SMART PLS

Chúng ta cùng xem xét việc thận trọng và báo cáo các chỉ số đo độ phù hợp của mô hình nào khi phân tích SmartPLS Hãy thận trọng Các nhà nghiên cứu nên rất thận trọng khi báo cáo và sử dụng mô hình phù hợp trong PLS-SEM (Hair et al. 2017). Các tiêu chí […]