Relative Content

Tag Archive for Hệ số nhất quán nội tại

Độ tin cậy của thang đo

This entry is part 3 of 16 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Độ tin cậy của thang đo là gì? Đơn giản thôi, đó là trị số đo lường mức độ đồng nhất của các biến quan sát thành phần nếu ta xếp chúng vào chung 1 thang đo (cho rằng chúng cùng phản ánh 1 biến tiềm ẩn nào đó/ cùng phản ảnh một khái niệm […]