Relative Content

Tag Archive for Shapiro-Wilk

Hướng dẫn một kiểm định tham số kiểm định tính phân phối chuẩn của một biến trên SPSS

This entry is part 27 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Trả lời SPSS tích hợp 2 kiểm đinh là Kiểm định Kolmogorov–Smirnov dùng trong trường hợp cỡ mẫu lớn (>=50 thì nên dùng kiểm định này) và Shapiro-Wilk (thường dùng khi cỡ mẫu < 50) Chi tiết hướng dẫn 2 bài kiểm định này được trích từ bài viết gốc >>> https://ungdung.hotronghiencuu.com/kiem-tra-tinh-phan-phoi-chuan-cua-phan-du/3#Kiem_dinh_Kolmogorov-Smirnov_va_Shapiro-Wilk Ta kiểm định […]