Relative Content

Thống kê

Hiện tượng phương sai sai số thay đổi

This entry is part 8 of 21 in the series Khuyết tật mô hình

Nhắc lại các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cố điển Kỳ vọng của các yêu tố ngẫu nhiên bằng 0, E(ui)=0, OLS luôn cho điều này Phương sai của các ui là bằng nhau, Var (ui)=σ^2 là 1 hằng số. Đây là giả định phương sai sai số không đổi Không […]

Hiện tượng đa cộng tuyến

This entry is part 6 of 21 in the series Khuyết tật mô hình

Khái niệm Đa cộng tuyến (Multicollinearity) là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình hồi quy tuyến tính có quan hệ tuyến tính với nhau Trừ trường hợp các biến độc lập đôi một trực giao với nhau (ví dụ các nhân tố được trích bởi phép PCA), nếu không mô hình luôn […]

Hiện tượng tự tương quan

This entry is part 4 of 21 in the series Khuyết tật mô hình

Khái niệm chính xác của hiện tượng này là việc nhiễu của các quan sát có tương quan với nhau. Do các nhiễu ta không quan sát được nên ta nghiên cứu hiện tượng này trên các phần dư thu được từ ước lượng OLS.   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung […]