Relative Content

Tag Archive for CFA

Phân tích nhân tố khẳng định CFA

This entry is part 4 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Phân tích nhân tố khẳng định CFA- Confirmatory Factor Analysis là một kỹ thuật trong họ phân tích nhân tố (Factor Analysis). Như cái tên của nó. Phân tích nhân tố khẳng định tức là khẳng định lại (Confirmatory= xác nhận) xem 1 thang đo (đơn hướng/ đa hướng) như mô hình thể hiện có […]