Relative Content

Hỏi đáp

category

Kiểm định Jarque-Bera trên SPSS như với phần mềm EVIEWS (Kiểm định tính phân phối chuẩn)

This entry is part 30 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Trả lời: SPSS hiện tại đến phiên bản 26 mình biết là chưa tích hợp kiểm định này. Tuy nhiên mình có thể hướng dẫn các bạn làm thủ công dựa vào 1 số tính toán được hỗ trợ bởi SPSS như sau. Cùng bắt đầu nhé! Nội dung thuôc về hotronghiencuu.com © 2022All Rights ReservedOriginal content here is published under […]

Hiện tượng đa cộng tuyến là gì?

This entry is part 28 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Đa cộng tuyến (Multicollinearity) là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình hồi quy tuyến tính có quan hệ tuyến tính với nhau Trừ trường hợp các biến độc lập đôi một trực giao với nhau (ví dụ các nhân tố được trích bởi phép PCA), nếu không mô hình luôn xảy ra […]

Hướng dẫn một kiểm định tham số kiểm định tính phân phối chuẩn của một biến trên SPSS

This entry is part 27 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Trả lời SPSS tích hợp 2 kiểm đinh là Kiểm định Kolmogorov–Smirnov dùng trong trường hợp cỡ mẫu lớn (>=50 thì nên dùng kiểm định này) và Shapiro-Wilk (thường dùng khi cỡ mẫu < 50) Chi tiết hướng dẫn 2 bài kiểm định này được trích từ bài viết gốc >>> https://ungdung.hotronghiencuu.com/kiem-tra-tinh-phan-phoi-chuan-cua-phan-du/3#Kiem_dinh_Kolmogorov-Smirnov_va_Shapiro-Wilk Ta kiểm định […]