Giá trị sig trong bảng hệ số tương quan Pearson

This entry is part 9 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Cập nhật: 10/09/2023 bởi admin0

CÓ THỂ BỎ QUA

Nhắc lại: sig trong phần mềm SPSS là giá trị thường được biết đến với cái tên p-value (mức ý nghĩa)

Với 2 biến ngẫu nhiên X và Y có hệ số tương quan r và cỡ mẫu n thì

(tỷ số nói trên tuân theo phân phối student (n-2) bậc tự do)

 

Với mức ý nghĩa α thì t tiêu chuẩn =t(n-2; α/2)

Kiểm định cặp giả thuyết

H0: r=0; H1: r≠0.

Quy tắc bác bỏ: Nếu tqs >t tiêu chuẩn thì bác bỏ H0

Nếu dùng p-value: sig < α thì bác bỏ H0

Nếu bác bỏ H0 thì nghĩa là r khác 0. Ngược lại, nếu chấp nhận H0 thì hệ số tương quan này không có ý nghĩa thống kê (r=0)

Nhắc lại: sig trong phần mềm SPSS là giá trị thường được biết đến với cái tên p-value (mức ý nghĩa)

 

Series Navigation<< Thực hành tính hiệp phương sai và hệ số tương quan Pearson trong SPSSSử dụng hệ số tương quan Pearson khi nào >>